Gå til Videreuddannelse

Vejledning og samfund - digital

 • Type: Modul
 • Startdato: 09.02.2017
 • Kursusnummer: EH13-17012
 • Form: Netundervisning
 • Slutdato: 16.06.2017
 • ECTS-point: 10

Læringsmål:

Viden

 • Skal have viden om sociologiske teorier og kunne reflektere over disse i forbindelse med vejled-ningsfaglige problemstillinger
 • Skal kunne forstå og reflektere over lokale og globale udviklingstendensers betydning på sam-funds-, organisations- og individniveau i forhold til uddannelses- og erhvervsvalget og karriere-udvikling

Færdigheder

 • Skal kunne anvende teorier om samfundsudvikling samt analyser om uddannelses- og arbejds-markedspolitiske forhold
 • Skal kunne dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens praksis
 • Skal kunne begrunde egen praksis i forhold til samfundsmæssig forsknings-, forsøgs- og udvik-lingsarbejde af betydning for unge og voksnes karriereudvikling og - valg
 • Skal kunne formidle vejledningsfaglige refleksioner over samfundsmæssige problemstillinger

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere beslutninger om vejledningsfaglige indsatser i forhold til uddannelses-spørgsmål og erhvervsmuligheder inden for professionens etik
 • Skal kunne indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde vedrørende uddannelses- og arbejds-markedsforhold
 • Skal kunne strukturere forhold som fremmer og støtter egen indsigt og læring vedrørende ud-viklingstræk på det private og offentlige arbejdsmarked på samfunds-, organisations- og indi-vidniveau

Indhold:

 • Teoridannelser, som belyser lokale og globale udviklingstendenser og deres betydning for ud-dannelse og beskæftigelse
 • Videnskabsteoretiske tilgange og metoder ved analyser på samfundsniveau
 • Livslang læring og kompetenceudvikling i et karriereperspektiv
 • Uddannelsessystemets struktur og samfundsmæssige funktion
 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold af betydning for beskæftigelse og karrieremuligheder for unge og voksne, herunder innovation og entreprenørskab
 • Vejledningspolitiske indsatsområder