Gå til Videreuddannelse

Særlige vejledningsbehov

 • Type: Modul
 • Startdato: 29.01.2016
 • Kursusnummer: EH13-16009
 • Form: Deltid
 • Slutdato: 10.05.2016
 • ECTS-point: 10
 • Område: Valgmodul DUEK
 • Tidspunkt: Fredag kl. 08.30-12.30
 • Sted: Kolding

Læringsmål:

Viden

 • Skal have viden om mennesker med særlige behov for vejledning og kunne identificere, beskri-ve og vurdere disse behov
 • Skal have viden om vejledningsteoretiske, psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
 • Skal have psykologisk, sociologisk og kommunikativ viden om samarbejde og relationer

Færdigheder

 • Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige behov
 • Skal kunne vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige be-hov og kunne begrunde og vælge relevante, etisk forsvarlige metoder
 • Skal kunne dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere og pårørende

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med udgangspunkt i prak-sis
 • Skal kunne initiere og indgå i tværfagligt samarbejde
 • Skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompeten-cer i forhold til vejledning af mennesker med særlige behov

Indhold:

 • Samarbejde med kommunale forvaltninger samt øvrige kommunale, regionale og nationale inte-ressenter, herunder samarbejde med forældre og pårørende
 • Vejledning med videncentre og vidensmiljøer, herunder brugerorganisationer
 • Psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
 • Vejledning af individer med differentierede handicaps-, særlige behov, potentialer og kompe-tencer
 • Lovgivning og gældende regler af vejledningsmæssig betydning, herunder revalidering, beskyttet beskæftigelse samt tavshedspligt, oplysningspligt og aktindsigt
 • Særlig vejledningsmetodik, herunder individuel vejledning, gruppevejledning, praktiketablering samt anvendelse af it i vejledningen
 • Inklusion og integration, herunder marginalisering og stigmatisering
 • Normalitet og livskvalitet